نظر گابریل گارسیا درباره امید

نظر گابریل گارسیا درباره امید

از گابریل گارسیا پرسیدند اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه مینویسی؟

گفت: 99 صفحه رو خالی میذارم و صفحه آخر، سطر آخر مینویسم:

یادت باشه دنیا گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی. زندگی ساختنی است، نه ماندنی


بمان برای ساختن ،نساز برای ماندن. منتطرنباش کسی برایت گل بیاورد، خاک را زیر و روکن، بذر را بکار، از آن مراقبت کن، گل خواهد داد.

 

 


چاپ